یکشنبه, 26 خرداد 1398

مسئول بارگذاری محتوای وب‌سایت

مانا رئیسیان فرد

آدرس پستی: شهرکرد، خیابان هفت تیر، شرکت آب منطقه ای -کد پستی: 8814673113

شماره تماس مستقیم: 33350740-038

شماره تماس داخلی: 33334806-038 داخلی 326

شماره نمابر: 33342713-038

آدرس پست الکترونیک: info(at)cbrw.ir