شنبه, 31 شهریور 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آزادسازی تصرفات حریم و بستر رودخانه های چهارمحال و بختیاری-فاز یک و دو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/26

بازدید:31

تجدید انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:140

انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:134

ساخت ایستگاه هیدرومتری زاینده رود مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

بازدید:134