یکشنبه, 26 خرداد 1398

اطلاعات مدیران عامل شرکت 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت               تاریخ شروع    انتصاب تاریخ اتمام انتصاب
1 احمدرضا سدهی سامانی سرپرست   97/10/11 تا کنون
2 کورش نادری بنی مدیرعامل   1395/7/12 97/10/10
3 فتح الله صابرپور سرپرست   1395/1/26 1395/7/12
4 حسین صمدی بروجنی مدیرعامل   1393/01/17 1395/1/25
5 سیدمحمدعلی مصطفوی مدیرعامل   1392/02/07 1393/01/16
6 شکراله عباسی مدیرعامل   1389/11/11 1392/02/06
7 فرج اله صیادی مدیرعامل   1387/02/19 1389/11/10
8 قاسمعلی خدابخشی مدیرعامل   1385/02/02 1387/02/18