جمعه, 24 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
نجات جان ها
پل زمانخان
سد سورک
شعار سال

نام و نام خانوادگی : فردوس کریمی

پست سازمانی: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی: info-manager@cbrw.ir

 

نام و نام خانوادگی :قدیر سورانی

پست سازمانی: سرپرست معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی:info-mali@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : محمدعلی ناصری

پست سازمانی: معاون برنامه ریزی

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی: info-barnameh@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : تورج پورکاوره

پست سازمانی:  معاون طرح و توسعه

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی: cbrw.ir@info-tarh

نام و نام خانوادگی : علی اکبر صبا

پست سازمانی:  معاون حفاظت و بهره برداری

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی: cbrw.ir@info-hefazat

           

نام و نام خانوادگی : قاسمعلی خدابخشی

پست سازمانی:مدیر مطالعات پایه منابع آب

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی:info-motaleat@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : رحمان دهقان قهفرخی

پست سازمانی: سرپرست منابع آب شهرستان شهرکرد

شماره تماس: 32326396-038

 آدرس پست الکترونیکی: Info_shahrekord@cbrw.ir

 

نام و نام خانوادگی : رحمان دهقان قهفرخی

پست سازمانی:

شماره تماس: 32326397-038

 آدرس پست الکترونیکی:

نام و نام خانوادگی : محمد گل محمدی

پست سازمانی: رئیس اداره منابع آب شهرستان های اردل و کیار

شماره تماس: 32326399-038

آدرس پست الکترونیکی:  Info_ardal@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : کرامت عسگری

پست سازمانی : رئیس اداره منابع آب شهرستان های فارسان و کوهرنگ

شماره تماس: 33221910-038

آدرس پست الکترونیکی :  Info_kohrang@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : محمد مردانی گرم دره

پست سازمانی: سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان بروجن

شماره تماس: 34221545-038

آدرس پست الکترونیکی:  info_brojen @cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : حسین باقری فرد

پست سازمانی : سرپرست اداره منابع آب شهرستان لردگان و خانمیرزا

شماره تماس: 34444835-038

آدرس پست الکترونیکی:  info_lordegan @cbrw.ir