شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99

اطلاعات مدیران عامل شرکت 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت               تاریخ شروع    انتصاب تاریخ اتمام انتصاب
1 فردوس کریمی مدیرعامل   99/05/01 تاکنون
2 فتح الله صابرپور سرپرست   99/02/21 99/05/1
3 احمدرضا سدهی سامانی مدیرعامل   97/10/11 99/02/21
4 کورش نادری بنی مدیرعامل   1395/7/12 97/10/10
5 فتح الله صابرپور سرپرست   1395/1/26 1395/7/12
6 حسین صمدی بروجنی مدیرعامل   1393/01/17 1395/1/25
7 سیدمحمدعلی مصطفوی مدیرعامل   1392/02/07 1393/01/16
8 شکراله عباسی مدیرعامل   1389/11/11 1392/02/06
9 فرج اله صیادی مدیرعامل   1387/02/19 1389/11/10
10 قاسمعلی خدابخشی مدیرعامل   1385/02/02 1387/02/18