پنجشنبه, 13 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99

 

لیست استعلامات حوزه صنعت آب کشور

 

عنوان زیرخدمت

شناسه خدمت

عنوان زیرخدمت

شناسه خدمت

پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب

13021448100

پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی

13091448104

پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آب

13091448101

پاسخ به استعلام حد حریم دریا

13091448105

پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آب

 13021448102

پاسخ به استعلامات دستگاه های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرایی و قانونگذار در حوزه صنعت آب کشور

13091448106

پاسخ به استعلام تامین منابع آب

13091448103

پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آب

13021448107

پاسخ به استعلام تامین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیرمتعارف

13091448108