پنجشنبه, 13 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99

 

 گروه: کدطرح:40201720 ">آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن
آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن تا بروجن
این طرح حدود 41 میلیون متر مکعب آب در سال تامین خواهد کرد.

 

تاریخ شروع : 1391/06/12  |  تاریخ پایان : 1399/04/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: آبرسانی به شهرکرد
آبرسانی به شهرکرد
این خط انتقال حدود 17 میلیون متر مکعب آب در سال تامین خواهد کرد.

 

تاریخ شروع : 1383/05/01  |  تاریخ پایان : 1396/06/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: شبکه های آبیاری و زهکشی
سد و شبکه آبیاری و زهکشی گهرو
سیمای طرح جمع آوری وذخیره سازی آب چشمه گهرو به دوبخش کلی تقسیم میگردد.بخش اول مربوط به جمع آوری وانتقال آب می باشد که شامل بندانحرافی ویک خط لوله جهت انتقال آب بوده وبخش دوم بهبودوضعیت ذخیره وتنظیم آب درمخزن سد گهرو می باشد. این سد حدود 3.5 میلیون متر مکعب آب در سال تامین خواهد کرد

 

تاریخ شروع : 1386/05/01  |  تاریخ پایان : 1398/04/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 48   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های کوچک تامین آب
سد چشمه زنه
این سد حدود 1 میلیون مترمکعب آب در سال تامین خواهد کرد

 

تاریخ شروع : 1383/05/01  |  تاریخ پایان : 1398/04/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: سد باباحیدر
ساختمان سد باباحیدر
این سد حدود 21.4 میلیون متر مکعب آب در سال تامین خواهد کرد

 

تاریخ شروع : 1383/05/01  |  تاریخ پایان : 1398/04/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 71   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: انتقال آب سبزکوه به چغاخور
انتقال آب سبزکوه به چغاخور
این تونل به طول 10700 متر حدود 56 میلیون متر مکعب آب در سال منتقل خواهد کرد

 

تاریخ شروع : 1379/05/01  |  تاریخ پایان : 1399/04/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 28   درصد   

توضیحات بیشتر