دوشنبه, 28 آبان 1397

اطلاعات مدیران عامل شرکت 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت               تاریخ شروع    انتصاب تاریخ اتمام انتصاب
1 کورش نادری بنی مدیرعامل   1395/7/12 تاکنون
2 فتح الله صابرپور سرپرست   1395/1/26 1395/7/12
3 حسین صمدی بروجنی مدیرعامل   1393/01/17 1395/1/25
4 سیدمحمدعلی مصطفوی مدیرعامل   1392/02/07 1393/01/16
5 شکراله عباسی مدیرعامل   1389/11/11 1392/02/06
6 فرج اله صیادی مدیرعامل   1387/02/19 1389/11/10
7 قاسمعلی خدابخشی مدیرعامل   1385/02/02 1387/02/18