دوشنبه, 28 آبان 1397

نام و نام خانوادگی : کورش نادری

پست سازمانی: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی: info-manager@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی :فتح اله صابرپور

پست سازمانی: معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی:info-mali@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : یوسف مرادی شاه قریه

پست سازمانی: معاون برنامه ریزی

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی: info-barnameh@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : احمدرضا سدهی سامانی

پست سازمانی:  معاونت طرح و توسعه

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی: cbrw.ir@info-tarh

نام و نام خانوادگی : علی اکبر صبا

پست سازمانی:  معاونت حفاظت و بهره برداری

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی: cbrw.ir@info-hefazat

           

نام و نام خانوادگی : حمید رضا امانی

پست سازمانی:سرپرست مدیریت حقوقی

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی:

نام و نام خانوادگی : عفت زمانی

پست سازمانی:مدیر مطالعات پایه منابع آب

شماره تماس: 33334806-038

آدرس پست الکترونیکی:info-motaleat@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : رحمان دهقان

پست سازمانی: مدیر امور منابع آب شهرستان شهرکرد، بن و سامان

شماره تماس: 32326396-038

 آدرس پست الکترونیکی: Info_shahrekord@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : مسلم صادقی

پست سازمانی: رئیس اداره منابع آب شهرستان های اردل و کیار

شماره تماس: 32326399-038

آدرس پست الکترونیکی:  Info_ardal@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : سید هاشم فاطمی

پست سازمانی : رئیس اداره منابع آب شهرستان های فارسان و کوهرنگ

شماره تماس: 33221910-038

آدرس پست الکترونیکی :  Info_kohrang@cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : علیرضا ایرانپور

پست سازمانی: مدیر امور منابع آب شهرستان بروجن

شماره تماس: 34221545-038

آدرس پست الکترونیکی:  info_brojen @cbrw.ir

نام و نام خانوادگی : یوسف اسدپور

پست سازمانی : سرپرست اداره منابع آب شهرستان لردگان

شماره تماس: 34444835-038

آدرس پست الکترونیکی:  info_lordegan @cbrw.ir