پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

فرم درخواست امریه

 لطفاً قبل از تکمیل فرم زیر، دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت آب و برق را از طریق لینک زیر دانلود و مطالعه نمائید.

دانلود دستورالعمل

 

               الف) مشخصات فردی    
                               نام    *     نام خانوادگی    *    
                       تاریخ تولد    // *             کد ملی   *   شماره شناسنامه *
                              دین   *       وضعیت تأهل   * تعداد فرزندان   *
                 شماره موبایل    *           تلفن منزل   *  
                          استان    *                 شهر    *         شهرستان   *
          آدرس محل سکونت    *
                      کدپستی    * وضعیت سکونت   * کمتر توسعه یافته  
     
                ب) مشخصات تحصیلی          
                مقطع تحصیلی   *  رشته تحصیلی    * نام دانشگاه    *
                  نوع دانشگاه    *      معدل *       معدل     *  
     
                 ج) سایر مشخصات    
       تاریخ برگ آماده به خدمت//    
                 سابقه بسیج    *   نام پایگاه بسیج    *  
     
                 د) مدارک پیوستی                        
        برگ سبز بسیج       هزینه پرداخت دوره    
شناسنامه صفحه اول   شناسنامه صفحه دوم    
              کارت ملی                   تعهدنامه    
     
دستورالعمل نحوه جذب و پذیرش مشمولین وظیفه در صنعت آب و برق را مطالعه و از مفاد آن آگاهی دارم. *

 

کد امنیتی: