پنجشنبه, 4 بهمن 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب