یکشنبه, 29 مهر 1397
 
کد سند:    
اصلاحیه انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن - بروجن
مشخصات آگهی
 موضوع: اصلاحیه انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن - بروجن
تشریح:

اصلاحیه انجام  خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن - بروجن در پیوست

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 153